REACH kandidaatainete nimekiri täienes

Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) lisas seitse uut väga ohtlikku ainet kandidaatainete nimekirja ja uuendas aine bisfenool A (BPA) sissekannet. BPA puhul täpsustati, et aine on lisatud kandidaatainete nimekirja selle endokriinsüsteemi häirivate omaduste tõttu keskkonnas. Kandidaatainete nimekiri sisaldab nüüd 181 väga ohtlikku ainet

Kandidaatainete nimekirja lisati järgnevad ained:

Aine nimi

EC number

CAS number

Lisamise põhjus

Näited kasutusest

Krüseen

Chrysene

205-923-4

218-01-9

Vähki tekitav (Artikkel 57a)
püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline (Artikkel 57d) Väga püsiv ja väga bioakumuleeruv (Artikkel 57e)

Esineb koostisosana või lisandina teistes ainetes.

Bens[a]antratseen

Benz[a]anthracene

200-280-6

1718-53-2

Vähki tekitav (Artikkel 57a)
püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline  (Artikkel 57d) Väga püsiv ja väga bioakumuleeruv (Artikkel 57e)

Esineb koostisosana või lisandina teistes ainetes.

Kaadmiumnitraat

Cadmium nitrate

233-710-6

10325-94-7

Vähki tekitav (Article 57a)Mutageenne (Artikkel 57b)
Mürgine teatud sihtelundile pärast korduvat kokkupuudet (Artikkel 57(f) - inimese tervis)

Kasutatakse klaas-, portselan- ja keraamika-toodete tootmiseks ning laborikemikaalides

Kaadmiumhüdroksiid

Cadmium hydroxide

244-168-5

21041-95-2

Vähki tekitav (Artikkel 57a)Mutageenne (Artikkel 57b)
Mürgine teatud sihtelundile pärast korduvat kokkupuudet (Artikkel 57(f) - inimese tervis)

Kasutatakse  elekt-riliste, elektrooniliste ja optiliste seadmete tootmiseks ning laborikemikaalides

Kaadmiumkarbonaat

Cadmium carbonate

208-168-9

513-78-0

Vähki tekitav (Artikkel 57a)Mutageenne(Artikkel 57b)
Mürgine teatud sihtelundile pärast korduvat kokkupuudet (Artikkel 57(f) - inimese tervis)

Kasutatakse pH-regulaatorina ja veepuhastus toodetes, laborikemikaalides, kosmeetikas ja isikliku hügieeni toodetes.

1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodekakloropentatsüklo [12.2.1.16,9.02,13.05,10] oktadeka-7,15-dieen (“Dechlorane Plus”TM) [hõlmab mis tahes tema  individuaalseid anti- ja synisomeere või mis tahes kombinatsioone]

1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18- Dodecachloropentacyclo [12.2.1.16,9.02,13.05,10] octadeca-7,15-diene (“Dechlorane Plus”TM) [covering any of its individual anti- and synisomers or any combination thereof]

-

-

Väga püsiv ja väga bioakumuleeruv  (Artikkel 57e)

Kasutatakse mitte-plastifitseeruva leegiaeglustajana, kasutatakse liimides ja hermeetikutes ning sideainena.

1,3,4-tiadiasolidiin-2,5-ditiooni, formaldehüüdi ja 4-heptüülfenooli, hargnenud ja lineaarse (RP-HP) reaktsiooni produktid [koos ≥0.1% w/w 4-heptüülfenooli, hargnenud ja lineaarsega]

Reaction products of 1,3,4thiadiazolidine-2,5-dithione, formaldehyde and 4-heptylphenol, branched and linear (RP-HP) [with ≥0.1% w/w 4-heptylphenol, branched and linear]

-

-

Endokriinsüsteemi häirivad omadused
(Artikkel 57(f) - keskkond)

Kasutatakse määrdeainetes ja määretes. 

 
 

Kandidaatainete nimekiri annab ülevaate ainetest, mis võivad põhjustada tõsiseid kahjustusi inimeste tervisele ja keskkonnale. Need on teada ka kui „väga ohtlikud ained“. Kandidaatainete kasutamisega, nii eraldi kui ka toodetes või segudes, kaasnevad ettevõtetel teatud kohustused. Näiteks on tarnijad, kelle tooted sisaldavad nimekirjas olevaid aineid rohkem kui 0,1 massiprotsenti, kohustatud sellest teavitama oma kliente ja tarbijaid. Lisaks peavad tootjad ja importijad teavitama kuue kuu jooksul pärast aine kandidaataine nimekirja lisamist ECHA-t ainet kasutamisest.

 

Rohkem infot leiab ECHA kodulehelt: https://echa.europa.eu/et/home