REACH kandidaatainete nimekiri täienes

Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) lisas REACH kandidaatainete nimekirja kümme uut väga ohtlikku ainet. REACH kandidaatainete nimekiri sisaldab nüüdseks juba 191 väga ohtlikku ainet.  

Aine nimi

EC number

CAS number

Lisamise põhjus

Näited kasutusest

Oktametüültsüklotetrasiloksaan (D4)

 

Octamethylcyclotetrasiloxane (D4)

209-136-7

556-67-2

Püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline (Artikkel 57d)

Väga püsiv ja väga bioakumuleeruv (Artikkel 57e)

 

Kasutatakse pesu- ja puhastusvahendites, poleerimisvahendites, vahades ning kosmeetikatoodetes ja isikliku hügieeni  vahendites.

Dekametüültsüklopentasiloksaan (D5)

 

Decamethylcyclopentasiloxane (D5)

208-764-9

541-02-6

Püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline (Artikkel 57d)

Väga püsiv ja väga bioakumuleeruv  (Artikkel 57e)

 

Kasutatakse pesu- ja puhastusvahendites, poleerimisvahendites, vahades,  kosmeetikatoodetes ja isikliku hügieeni  vahendites, tekstiili töötlemisel  ning värvides.

Dodekametüültsükloheksasiloksaan (D6)

 

Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6)

 

208-762-8

540-97-6

Püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline (Artikkel 57d)

Väga püsiv ja väga bioakumuleeruv (Artikkel 57e)

 

Kasutatakse pesu- ja puhastusvahendites, poleerimisvahendites, vahades ning kosmeetikatoodetes ja isikliku hügieeni  vahendites.

Dinaatrium oktaboraat

 

Disodium octaborate

 

234-541-0

12008-41-2

Reproduktiivtoksiline

Kasutatakse antifriisides,

soojusjuhtivates vedelikes,

libestites ja rasvades ning

puhastus- ja pesuainetes 

 

Plii

 

Lead

231-100-4

231-100-4

Reproduktiivtoksiline aine  (Artikkel 57c)

Kasutatakse erinevates metallitoodetes, keevitus- ja jootematerjalides, metallpindade töötlemiseks ja polümeerides.

Benso [ghi] perüleen

 

Benzo [ghi] perylene

205-883-8

191-24-2

Püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline (Artikkel 57d)

Väga püsiv ja väga bioakumuleeruv  (Artikkel 57e)

 

Ei ole registreeritud REACHi järgi,  tavaliselt ei toodeta tahtlikult, vaid esineb teistes ainetes kas osana või jääkainena.

Terfenüül hüdrogeenitud

 

Terphenyl hydrogenated

262-967-7

262-967-7

Väga püsiv ja väga bioakumuleeruv  (Artikkel 57e)

Kasutatakse plastikus lisaainena, lahustites, erinevates määrdeainetes, tintides,  liimides ja hermeetikutes ning soojusvahetusvedelikes.

Etüleendiamiin (EDA)

 

Ethylendiamine (EDA)

203-468-6

107-15-3

Mürgine teatud sihtelundile pärast korduvat kokkupuudet (Artikkel 57(f) - inimese tervis)

Kasutatakse liimides ja hermeetikutes, pinnakattevahendites, täiteainetes, tihendites, plaastrites, voolimissavides, pH regulaatorites ja veetöötlusainetes.

(Benseen-1,2,4-trikarboksüülhappe 1,2-anhüdriid (trimelliidi anhüdriid) (TMA))

 

Benzene-1,2,4-tricarboxylic acid 1,2 anhydride (trimellitic anhydride) (TMA)

 

209-008-0

552-30-7

Mürgine teatud sihtelundile pärast korduvat kokkupuudet (Artikkel 57(f) - inimese tervis)

Kasutatakse estrite ja polümeeride tootmiseks.

Ditsükloheksüülftalaat (DCHP)

 

Dicyclohexyl phthalate (DCHP)

201-545-9

84-61-7

Reproduktiivtoksiline aine  (Artikkel 57c)

 

Mürgine teatud sihtelundile pärast korduvat kokkupuudet (Artikkel 57(f) - inimese tervis)

 

Kasutatakse plastisoolis, PVC, kummi- ja plastitoodetes.