Vana märgistusega kemikaalid peavad riiulitelt kaduma juuniks

piktogrammid.JPGKas Sinu ettevõtte müüb tooteid, mis sisaldavad ohtlikke kemikaale? Alates 1. juunist 2017 peavad kõik turule viidavad kemikaalid olema märgistatud uute punase äärisega rombikujuliste ohupiktogrammidega. Kui turustate veel varasemate õigusaktide nõuetele vastava märgistusega tooteid, peate need tooted kas turult tagasi võtma või klassifitseerima ja märgistama need ümber kooskõlas CLP-määrusega.

1. juunil lõpeb juba 2010. aastal vastu võetud õigusakti üleminekuperiood. CLP-määrus on nüüd ainus nii ainete kui ka segude klassifitseerimist ja märgistamist reguleeriv õigusakt. Edasipidi tohib tarnida ja turule tuua üksnes selliseid ohtlikke kemikaale, mille märgistus sisaldab CLP-määrusele vastavaid ohupiktogramme. Enne turuleviimist peavad ettevõtted oma ohtlikud kemikaalid nõuetekohaselt klassifitseerima, märgistama ja pakendama.

Ohtlike kemikaalide klassifitseerimise ja märgistamise eesmärk on tagada inimtervise ja keskkonna kõrgetasemeline kaitse ning hõlbustada ainete, segude ja toodete vaba ringlust. See põhineb ÜROs kokku lepitud ühtsel ülemaailmsel kemikaalide klassifitseerimise ja märgistamise süsteemil.

Ettevõtted peavad hoolt kandma selle eest, et on CLP-määruse nõuetega kursis ja rakendavad neid.

Lisainfo:
CLP 2017
Ohupiktogrammid ja nende tähendused
Eesti riiklik kasutajatugi