padedaįmonėms užtikrinti efektyvų cheminių medžiagų valdymą ir įgyvendinti pavojingų medžiagų pakeitimą

Aplinkosaugos vadybos sistemos ir cheminių medžiagų valdymas

emas.jpg2018 02 13

Nors dauguma įmonių  ir organizacijų yra linkusios suteikti prioritetus finansinei naudai, vis daugiau jų kaip investiciją į ateitį mato ir aplinkosaugos vadybos sistemų (AVS) diegimą. Europos Sąjunga taipogi skatina organizacijas mažinti poveikį aplinkai, pasitelkiant aplinkosaugos vadybos sistemas. Aplinkos apsaugos vadybos sistemos įgyvendinimas – tai vienas iš būdų, kaip verslas savanoriškai gali prisidėti prie darnaus vystymosi koncepcijos įgyvendinimo ir sistemingai valdyti įmonių daromą poveikį aplinkai.

Dvi pagrindinės  sistemos

Verslo  įmonėse naudojamos sistemos, kurios nusako reikalavimus aplinkosaugos vadybai įmonėje – tai Aplinkosaugos vadybos standartas ISO 14001 ir Aplinkosaugos vadybos ir audito sistema (EMASangl. The EU Eco-management and Audit Scheme). Jų  tikslas yra vienas – užtikrinti efektyvią aplinkosaugos vadybą. Šių  standartų  reikalavimai gali būti taikomi įvairioms organizacijoms, nepriklausomai nuo jų veiklos pobūdžio ar dydžio, geografinių, kultūrinių ir socialinių sąlygų.

Aplinkosauginės vadybos sistemos modelį ISO 14001 sukūrė Tarptautinė standartizacijos organizacija (ISO). Pirmieji šios serijos standartai oficialiai buvo priimti ir paskelbti 1996 metų pabaigoje. ISO 14001 standarto tikslas – sukurti sistemą, kuri padėtų organizacijoms saugoti aplinką, reaguoti į besikeičiančias aplinkosaugines sąlygas, derinti jas su socialiniais ir ekonominiais poreikiais. Darnus vystymasis yra užtikrinamas saugant aplinką t. y., vengiant neigiamo poveikio aplinkai ar jį švelninant, vengiant potencialiai aplinką žalingai veikiančių procesų organizacijoje, padedant organizacijai vykdyti įsipareigojimus bei gerinti aplinkosaugos veiksmingumą ir pan. Šis standartas suteikia įmonėms galimybę sumažinti žaliavų ir energijos sąnaudas, pagerinti įmonės įvaizdį ir vadybos efektyvumą, ugdyti darbuotojų sąmoningumą.

EMAS yra vadybos įrankis organizacijoms ir įmonėms padedantis įvertinti poveikius aplinkai  ir pagerinti aplinkosauginį veiksmingumą. EMAS, kaip savanoriškas įrankis, gali būti taikomas organizacijoms, veikiančioms bet kokiame ekonominiame sektoriuje tiek Europos Sąjungos viduje, tiek už jos ribų. EMAS taikančios  organizacijos turi norėti prisiimti aplinkosauginę ir ekonominę atsakomybę, pagerinti savo aplinkosauginį veiksmingumą, komunikuoti aplinkosauginius rezultatus visuomenei ir svarbiausiems partneriams. EMAS yra tinkama įmonėms, kurios gali įrodyti atitikimą aplinkosauginiams teisės reikalavimams, įsipareigoja nuolatos gerinti aplinkosauginį veiksmingumą ir įgyvendina kitus privalomus reikalavimus. EMAS yra panaši į ISO 14001, tačiau kelia didesnius reikalavimus – EMAS registruotos organizacijos privalo deklaruoti sistemą pagal aplinkos apsaugos įstatymų reikalavimus ir viešai pateikti informaciją apie aplinkosaugos veiksmingumą.

EN ISO 14001 aplinkosaugos vadybos sistemos reikalavimai yra sudėtinė EMAS dalis.

Cheminių medžiagų sritis

Nors ISO 14001:2015 ir EMAS  standartai tiesiogiai  neapima  pavojingų cheminių medžiagų valdymo klausimų, tačiau tai nereiškia, kad ši tema nėra aktuali organizacijoms, taikančioms AVS.

ISO 14001:2015 reikalauja iš organizacijų taikyti politiką, kuri skatina aplinkos apsaugą, atsižvelgiant į jų verslo kontekstą.

Organizacijos, besinaudojančios aplinkosauginės vadybos įrankiais, turi atlikti aplinkosaugos analizę. Tai išsami aplinkosauginių aspektų apžvalga, aplinkosauginių poveikių, susijusių su organizacijos veiklomis, produktais ir paslaugomis nagrinėjimas. Tai taip pat gali būti susiję ir su cheminėmis medžiagomis bei jų valdymu.

Kiti aplinkosauginės vadybos instrumentai

Be prieš tai paminėtų vadybos sistemų, yra kitų, kurios labiau pritaikytos specifinėms verslo sritims ar veiklos sektoriams. Kai kurios iš jų apibrėžia ir pavojingų cheminių medžiagų naudojimą.

Pavyzdžiui, Žaliasis raktas (angl. Green Key) – lyderiaujantis standartas turizmo industrijoje, apibrėžiantis aplinkosauginę atsakomybę ir darnią apgyvendinimo sektoriaus įmonių veiklą.

Kitas standartas, itin populiarus tarp Norvegijos įmonių – tai Ekošvyturis (Eco-Lighthouse, Norvegija), kurio pagalba įmonės siekia savanoriškai įgyvendinti aukštesnius aplinkosaugos reikalavimus, nuolat sistemingai diegti aplinkosaugines priemones tam, kad būtų vykdoma aplinkai palankesnė veikla ir kuriama saugesnė darbo aplinka. Šiame standarte didelis dėmesys skiriamas pavojingų cheminių medžiagų naudojimui. Standartas gali būti taikomas įvairių sričių įmonėms, pavyzdžiui, valymo įmonėms ar automobilių remonto dirbtuvėms.