Likumi

Šeit apkopotas aktualitātes starptautiskajos un nacionālajos normatīvos bīstamo ķīmisko vielu jomā.

Normatīvais akts un prasība Datums Bīstamā viela

Uzņēmumi, kam tas svarīgi
 

REACH regula

Pēc 2020.gada 2.janvāra tirgū nedrīkstēs laist termopapīru, kurā bisfenola A koncentrācija ir vienāda ar vai lielāka par 0,02 % masas

02.01.2020 bisfenols A pakārtotie lietotāji
REACH regula

2018.gada reģistrācija

31.05.2018 Ķīmiskās vielas mazos apjomos (1-100 t gadā)

ķīmisko vielu ražotāji, importētāji

! Reģistrācijas maksa.

REACH regula

Vēlā priekšreģistrācija

līdz 31.05.2017 Ķīmiskās vielas mazos apjomos (1-100 t gadā) ķīmisko vielu ražotāji, importētāji
REACH regula

Licencēšana

pirms lietošanas

31 viela

pakārtotie lietotāji

! Ja viela nav licencēta, licencēšanas maksa. Nevar lietot bez licencēšanas.

REACH regula

Priekšlikums iekļaut 11 jaunas vielas Lincencēšanas sarakstā

pirms sāk lietot

11 vielas

 

pakārtotie lietotāji
REACH regula

Īpašas bažas izraisošas vielas

pēc iekļaušanas Licencēšanas sarakstā tiek noteikts saulrieta datums nelicencētai lietošanai

virkne vielu

pakārtotie lietotāji

! Nevar lietot bez licencēšanas.

Direktīva par rotaļlietu drošumu

Noteiktu konservantu hlorometilizotiazolinona un  metilizotiazolinona un to maisījuma (CMI/MI 3:1)  limitvērtību piemērošana rotaļlietās, kas paredzētas bērniem līdz 36 mēnešu vecumam un citās rotaļlietās, ko paredzētas bāzt mutē

24.11. 2017

hlorometilizotiazolinons (CMI)
metilizotiazolinons (MI)

 

rotaļlietu ražotāji
Direktīva par rotaļlietu drošumu

Noteiktu konservanta benzizotiazolinona  limitvērtību piemērošana rotaļlietās, kas paredzētas bērniem līdz 36 mēnešu vecumam un citās rotaļlietās, ko paredzētas bāzt mutē 

24.05.2017 benzizotiazolinons (BIT) rotaļlietu ražotāji
Direktīva par rotaļlietu drošumu

Noteiktu formamīda limitvērtību piemērošana rotaļlietās, kas paredzētas bērniem līdz 36 mēnešu vecumam un citās rotaļlietās, ko paredzētas bāzt mutē 

24.05.2017 formamīds rotaļlietu ražotāji
RoHS

Ierobežotas vielas un noteiktas maksimālās koncentrācijas

22.07.2019; izņēmuma gadījumos no 22.07.2021 svins, dzīvsudrabs, kadmijs, hroms (VI), plibromētie bifenili, polibromētie difenilēteri, ftalāti: DEHP, BBP, DBP, DIBP elektropreču ražotāji, rotaļlietu ražotāji
Stokholmas konvencija

Rekomendē iekļaut liesmu slāpētāju decaDBE konvencijas A pielikumā.
Konvencijas ietvaros tiek izvērtēti īsās ķēdes hlorparafīni, perfluorētie savienojumi.  
 

 

 

lēmums par decaDBE tiks pieņemts 2017.gadā

decaDBE, īsās ķēdes hlorparafīni, PFOA, tā sāļi un saistītie savienojumi

 

Ūdens struktūrdirektīva

Līdz 2020. gadam izbeigt prioritāro bīstamo vielu lietošanu vai pārtraukt to emisijas ūdeņos

līdz 2020.gadam

antracēns, bromētie difenilēteri, kadmijs un tā savienojumi, vidējās ķēdes hloralkāni, DEHP, endosulfāns, heksahlorbenzols, heksahlorbutadiēns, heksahlorcikloheksāns, dzīvsudrabs un tā savienojumi, nonilfenols, pentahlorbenzols, PAH, tributilalvas savienojumi,  trifluralīns,  dikofols, PFOS un tā atvasinājumi, Quinoxyfen, dioksīns un tam līdzīgi savienojumi HBCDD, heptahlors, heptahlora epoksīds

ražotāji, pakārtotie lietotāji