palīdzēsuzņēmumiem nodrošināt efektīvāku ķīmisko vielu pārvaldību un aizvietot bīstamās vielas

Vides pārvaldības sistēmas un ķīmisko vielu pārvaldība

Kuras ir populārākās vides pārvaldības sistēmas, kādi ir galvenie ieguvumi no to ieviešanas un kā tās ietekmē bīstamo vielu pārvaldību uzņēmumā?

Divas visbiežāk izmantotās vides pārvaldības sistēmas (VPS) ir starptautiskais standarts ISO 14001 un Eiropas Savienības vides vadības un audita sistēma (EMAS), kuras darbības principi ir minēti Regulā (EK) Nr. 1221/2009.

ISO 14001 standarts

ISO 14001 standarts nosaka vides pārvaldības sistēmas uzbūvi un darbības principus, un tas ir piemērojams visā pasaulē visu veidu un izmēru organizācijām. Šī standarta mērķis ir nodrošināt organizācijām ietvaru, kas nodrošina vides aizsardzību prasību līdzsvarošanu ar organizācijas ekonomiskajām vajadzībām. Organizācijas ilgtspējīga attīstība standarta ietvaros tiek īstenota, novēršot vai mazinot organizācijas nelabvēlīgo ietekmi uz vidi un izpildot atbilstošās saistības, uzlabojot vides rādītājus, piemērojot dzīves cikla principu organizācijas īstenotajās darbībās, piemēram, produktu ražošanā un izplatīšanā,  panākot finansiālus ieguvumus, kas var rasties, īstenojot videi draudzīgus alternatīvos risinājumus, tādējādi stiprinot organizācijas pozīcijas tirgū, arī informējot ieinteresētās puses par jautājumiem, kas saistīti ar vidi un tās aizsardzību.

EMAS

EMAS mērķis ir pastāvīgi uzlabot organizāciju veikumu vides jomā, izveidojot un ieviešot organizācijās vides vadības sistēmu, sistemātiski, objektīvi un regulāri novērtējot šīs sistēmas darbības rezultātus, sniedzot informāciju par veikumu vides jomā un iesaistoties atklātā dialogā ar sabiedrību un citām ieinteresētajām personām, aktīvi iesaistot organizāciju darbiniekus vides vadības sistēmu izveidē un nodrošinot piemērotas apmācības. EMAS palīdz organizācijām optimizēt ražošanas procesus, samazinot ietekmi uz vidi un racionālāk izmantot resursus. EMAS vajadzētu būt pieejamai visām organizācijām, kuru darbība ietekmē vidi. Tādējādi tā varētu gūt pievienoto vērtību attiecībā uz reglamentējošo kontroli, samazinātām izmaksām un pozitīvu organizācijas tēlu sabiedrībā, ja vien tās var uzskatāmi parādīt labāku veikumu vides jomā.
Jānorāda, ka ISO 14001 vides pārvaldības sistēmas prasības ir iekļautas arī EMAS.

VPS un ķīmisko vielu pārvaldība

ISO 14001 standartā un EMAS nav tiešas norādes uz ķīmisko vielu (t.sk. bīstamo vielu) pārvaldību. Tas gan nenozīmē, ka organizācijām, ieviešot kādu no šīm sistēmām, šie jautājumi nav jāņem vērā. ISO 14001 pieprasa izstrādāt tādu vides politiku, kas veicina vides aizsardzību, kas ir specifiska to uzņēmējdarbības kontekstā. Organizācijām ir jāizstrādā procedūra, lai identificētu aspektus savā darbībā, kuriem ir vai var būt būtiska ietekme uz vidi.

Organizācijas, kas īsteno EMAS, izstrādā vides pārskatu, kas ir sākotnēja vispusīga analīze par vides aspektiem, ietekmi uz vidi un veikumu vides jomā, kas saistīts ar organizācijas darbību, ražojumiem un pakalpojumiem. Līdz ar to EMAS sistēmā var tikt ietverti jautājumi, kas ir saistīti ar ķīmisko vielu pārvaldību, ja tiek konstatēts, ka bīstamo ķīmisko vielu izmantošana uzņēmumā ietekmē vai var ietekmēt vidi.

Citas sistēmas

Bez jau minētajām VPS pastāv arī citas sistēmas, kas ir vairāk orientētas uz konkrētām tautsaimniecības nozarēm un/ vai sektoriem, tādēļ tajās ir iekļauti nosacījumi, kas attiecas arī uz bīstamo vielu izmantošanu. Piemēram, ekomarķējums Zaļā atslēga, kas ir nozīmīgākā brīvprātīgās vides pārvaldības sistēma tūrisma nozarē vai vides pārvaldības sistēma Norvēģijā Eco-Lighthouse, kuru var piemērot tīrīšanas uzņēmumiem vai automašīnu remontdarbnīcām. Tās ietvaros uzņēmumi sistemātiski un pastāvīgi nodrošina vides aizsardzības pasākumus, tādējādi strādājot videi draudzīgākā veidā un nodrošinot drošāku darba vidi.