Keskkonnajuhtimissüsteemid ja kemikaalid

Üha enam kliente  teeb ostuotsuseid väärtuspõhiselt, eelistades näiteks keskkonnaküsimustega vastutustundlikult tegelevate ettevõtete tooteid ja teenuseid. Niisiis ei mõjuta suhtumine keskkonda mitte ainult ettevõtte mainet, vaid annab seeläbi ka konkurentsieelise ja suurendab kasumit. Ettevõtte keskkonnasõbralikkusest annab tunnistust rahvusvaheliste  keskkonnajuhtimissüsteemide rakendamine organisatsioonis.

Millised on kõige populaarsemad keskkonnajuhtimissüsteemid? Milles seisneb nende kasulikkus? Kuidas keskkonnajuhtimissüsteemide kasutuselevõtt mõjutab ohtlike kemikaalide käitlemist ettevõttes?

Keskkonnajuhtimissüsteemidele kehtestavad nõudeid kaks peamist standardit: ISO 14001:2015 ja ELi keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteem (EMAS).

ISO 14001:2015 on üldlevinud rahvusvaheline keskkonnajuhtimise standard, mis on koostatud Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni (ISO) poolt ning millega on määratletud keskkonnajuhtimissüsteemi nõuded. ISO 14001:2015 eesmärk on pakkuda organisatsioonidele raamistikku, mis võimaldab reageerida muutuvatele keskkonnatingimustele tasakaalus ettevõtte sotsiaalmajanduslike vajadustega. Standardis on määratletud kõik tähtsamad nõuded ettevõtte keskkonda mõjutavate toodete, tegevuste ja teenuste kindlaksmääramiseks, ohjamiseks ja jälgimiseks. Tänu süsteemile vähenevad näiteks tootmiskulud materjalide ja energia säästlikuma kasutuse läbi. Lisaks hõlbustub erinevate keskkonnalubade saamine ning kasvab usaldusväärsus nii klientide kui investorite silmis.

EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) on mõeldud ettevõtete või organisatsioonide keskkonnategevuse tulemuslikkuse hindamiseks, parandamiseks ning avalikkusele ja teistele huvitatud isikutele asjakohase teabe andmiseks. Tegu on vabatahtliku juhtimisvahendiga, mis on kättesaadav mistahes majandussektoris tegutsevale organisatsioonile nii Euroopa Liidus kui ka väljaspool seda. EMAS on suunatud  ettevõtetele, kes suudavad tõendada vastavust keskkonnaalaste õigusaktide nõuetele, kohustuvad pidevalt parandama oma keskkonnategevuste tulemuslikkust ja täitma muid nõudeid. ISO 14001:2015 keskkonnajuhtimissüsteemi nõuded on EMASi lahutamatu osa.

Millised on nende süsteemide nõuded kemikaalide käitlemise osas?

Standardis ISO 14001:2015 ja EMASi määruses ei ole otsest viidet kemikaalidele ega ohtlikele ainetele, kuid see ei tähenda, et ohtlike kemikaalidega seotud küsimused ei oleks neid keskkonnajuhtimissüsteeme rakendavatele organisatsioonidele asjakohased. ISO 14001:2015 nõuab, et organisatsioonid kehtestaksid oma äritegevuse kontekstis keskkonnakaitset edendava poliitika. EMASi rakendavad organisatsioonid peavad koostama keskkonnaaruande ja selle avalikustama. Keskkonnaaruanne sisaldab organisatsiooni ja selle keskkonnajuhtimissüsteemi lühikirjeldust, keskkonnapoliitikat, ülevaadet olulistest keskkonnaaspektidest ja keskkonnamõjudest, keskkonnaeesmärkidest, keskkonnategevuse tulemuslikkusest. Seda kõike võib siduda ka ohtlike kemikaalide käitlemisega ettevõttes.

Lisaks eelnevalt mainitud süsteemidele on olemas ka muid skeeme, mis on suunatud teatud tüüpi tegevusvaldkondadele, hõlmates ka konkreetsemaid viiteid ohtlike ainete kasutamise kohta. Näiteks turismitööstuses on juhtiv standard keskkonnavastutuse ja jätkusuutliku tegevuse osas Roheline Võti, mis muuhulgas reguleerib puhastusvahendite kasutamist majutusasutustes. Norras kõige enam kasutatav standard on Eco-Lighthouse sertifitseerimissüsteem, mida kasutatakse nii näiteks puhastusettevõtetes kui ka autoremonditöökodades.